Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną


§ 1 Postanowienia ogólne

1. Przedmiotowy regulamin określa warunki korzystania ze Strony internetowej dostępnej pod adresem elektronicznym https://mactronic.pl/pl/ która prowadzona jest przez MACTRONIC GROUP sp. z o. o. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000976373, NIP: 897-001-32-66. REGON: 931589124, adres stałego miejsca wykonywania działalności: ul. Stargardzka 4, 54 – 156 Wrocław, NIP: 897-001-32-66, REGON: 931589124.

2. Kontakt z Usługodawcą może odbywać się w następujący sposób:

 1. Obsługa Klienta: adres e-mail: bok@mactronic.pl
 2. Obsługa Klienta: telefon: 517 478 204 (opłata wg taryfy operatora),
 3. Biuro: MACTRONIC GROUP sp. z o.o., ul. Stargardzka 4, 54 – 156 Wrocław.

3. Dostęp do Strony internetowej jest bezpłatny. Jedyny koszt, jaki Użytkownicy ponoszą w związku z korzystaniem z niniejszej Strony, to koszt połączenia internetowego ze Stroną, który zależny jest od czasu trwania połączenia i taryfy obowiązującej u operatora sieci, z której korzysta Użytkownik.

4. Usługodawca udostępnia nieodpłatnie Użytkownikom regulamin, którego treść może być w każdej chwili pozyskana, odtworzona i utrwalona za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik. Regulamin dostępny jest również w formacie PDF, w celu otwarcia dokumentu, Użytkownik powinien posiadać oprogramowanie kompatybilne z formatem PDF. Usługodawca poleca w tym celu program Adobe Acrobat Reader, który dostępny jest do pobrania bezpłatnie pod adresem elektronicznym https://www.adobe.com

5. Definicje pojęć użytych w regulaminie:

 1. Strona internetowa (dalej także, jako „Strona”) – strona internetowa działająca pod adresem elektronicznym https://mactronic.pl/pl/
 2. Usługodawca –MACTRONIC GROUP sp. z o. o. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000976373, NIP: 897-001-32-66. REGON: 931589124, adres stałego miejsca wykonywania działalności: ul. Stargardzka 4, 54 – 156 Wrocław, NIP: 897-001-32-66, REGON: 931589124.
 3. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360, 2337, 2339, z 2023 r. poz. 326, 1285) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

§ 2 Warunki techniczne

1. Korzystanie z usług Strony internetowej jest możliwe pod następującymi warunkami:

 1. posiadanie komputera, laptopa lub innego urządzenia (tablet, smartfon) z dostępem do Internetu,
 2. posiadanie konta poczty elektronicznej (e-mail), numeru telefonu,
 3. przeglądarka internetowa: Mozilla FireFox, Microsoft Edge, Google Chrome, Opera, Safari lub inna dostępna przeglądarka internetowa,
 4. włączona w przeglądarce internetowej możliwość zapisu plików cookies oraz włączona obsługa języka JavaScript,
 5. minimalna rozdzielczość ekranu: 1024 x 768 pikseli lub wyższa.

2. Korzystanie z niniejszej Strony internetowej odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne.

3. W związku ze zmianami technologicznymi może dojść do zmiany ww. wymagań technicznych, w szczególności dotychczasowe oprogramowanie może zostać zastąpione wyższą wersją.

4. Użytkownik korzystający ze Strony internetowej zobowiązany jest do:

 1. korzystania ze Strony zgodnie z jej przeznaczeniem oraz powstrzymywania się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym,
 2. korzystania z wszelkich treści dostępnych w ramach Strony wyłącznie na własny użytek,
 3. niepodejmowania działań naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjętych norm społecznych lub godzących w dobre obyczaje,
 4. niepodejmowania działań o charakterze programistycznym, hackerskim, w tym w celu dokonania jakichkolwiek zmian w kodzie źródłowym Strony internetowej.

5. W przypadku korespondencji otrzymywanej za pośrednictwem poczty elektronicznej niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty e-mail, natomiast w przypadku załączników dostarczanych wraz z pocztą e-mail, programu obsługującego pliki danego typu w szczególności: pdf, doc, docx.

6. Usługodawca oświadcza, iż wykorzystuje do świadczenia usług drogą elektroniczną mechanizm plików cookies. Szczegółowe informacje w powyższym zakresie określone zostały w zakładce „Polityka prywatności”.

§ 3 Informacja o zagrożeniach

1.Usługodawca zwraca szczególną uwagę, iż świadczenie usług drogą elektroniczną wiąże się z zagrożeniem po stronie Użytkownika, jako korzystającego z sieci Internet.

2. Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą:

 1. złośliwe oprogramowanie – to różnego rodzaju aplikacje lub skrypty wywołujące szkodliwe lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego użytkownika sieci, takie jak wirusy, robaki, trojany,
 2. programy szpiegujące – to programy śledzące działania Użytkownika, które gromadzą informacje o Użytkowniku i przesyłają je autorowi programu,
 3. włamania do systemu Użytkownika z użyciem narzędzi hackerskich,
 4. wyłudzanie poufnych informacji np. haseł przez podszywanie się pod inną osobę,
 5. spam – to niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców, często zawierające treści o charakterze reklamowym,
 6. krypto analiza – to możliwość wykrycia luki systemu kryptograficznego w celu umożliwienia jego złamania lub obejścia.

3. Użytkownik, aby uniknąć powyższych zagrożeń, powinien zainstalować na komputerze lub urządzeniu za pomocą, którego łączy się z siecią Internet, program antywirusowy. Program powinien być stale aktualizowany. Dodatkowo zaleca się, aby Użytkownik korzystający z usług świadczonych drogą elektroniczną posiadał uruchomioną zaporę systemową (Firewall), nie otwierał załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia, a także przeprowadzał regularne skanowanie całego systemu programem antywirusowym.

4. Wszelkie nietypowe sygnały funkcjonowania Strony internetowej, w szczególności inny wygląd Strony, niespotykane dotąd komunikaty, wiadomości, obrazy, itp. bez uprzedniej wiadomości wystosowanej przez Usługodawcę do Użytkownika co do możliwości wystąpienia takich incydentów, mogą oznaczać próbę bezprawnego działania podmiotów trzecich. W takich okolicznościach Usługodawca zaleca niezwłoczne przerwanie korzystania ze Strony internetowej i zawiadomienie o zaistniałym fakcie Usługodawcę.

§ 4 Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Usługa „Blog” dostępna jest na Stronie internetowej, po przejściu do zakładki „Blog”, gdzie Użytkownik ma możliwość zapoznania się z bazą wiedzy na temat technologii oświetlenia. Dodatkowo, Użytkownik ma możliwość zamieszczania komentarzy pod wpisami na Blogu. Komentarz Użytkownika wyraża wyłącznie jego własną opinię i nie stanowi opinii Usługodawcy. Zasady dotyczące zamieszczania komentarzy pod wpisami na Blogu zostały szczegółowo opisane w § 5 niniejszego regulaminu. Usługa świadczona jest nieodpłatnie.

2. Usługa „Formularz kontaktowy”umożliwia skierowanie do Usługodawcy zapytania poprzez zakładkę „Kontakt”, po podaniu danych: imię, nazwisko, adres e-mail oraz kliknięciu na przycisk „Wyślij”. Usługa świadczona jest nieodpłatnie i ma charakter jednorazowy, ulega zakończeniu z chwilą przesłania wiadomości za pośrednictwem formularza lub z chwilą wcześniejszego zaprzestania wysyłania wiadomości za pośrednictwem formularza.

3. Usługa „Newsletter” polega na przesyłaniu informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, szczegółowo opisana w § 6 niniejszego regulaminu. Usługa świadczona jest nieodpłatnie.

4. Usługa „Pliki do pobrania” to usługa umożliwiająca pobranie materiałów dotyczących oferty MACTRONIC GROUP. Usługa świadczona jest bezpłatnie. Materiały do pobrania dostępne są w zakładce „Do pobrania” (pliki w formacie PDF).

5. Usługa „Wyszukiwanie” umożliwia wyszukiwanie treści poprzez dedykowane okienko „Szukaj”. Usługa świadczona jest nieodpłatnie.

§ 5 Usługa Komentarze na Blogu

1. Użytkownik ma możliwość zamieszczenia komentarzy pod wpisami na blogu. Użytkownik zamieszczając komentarz pod wpisami na blogu dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Usługodawca nie jest autorem zamieszczonych komentarzy, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.

2. Zamieszczenie Komentarza pod wpisem na blogu możliwe jest poprzez formularz, dostępny w zakładce „Dodaj Komentarz”.

3. Użytkownik zamieszczając komentarz zobowiązany jest przestrzegać następujących zasad:

 1. komentarz w miarę możliwości powinien być rzeczowy,
 2. redagując komentarz należy używać języka neutralnego, bez słów uznawanych za obraźliwe, które mogą być negatywnie odebrane przez innych Użytkowników,
 3. treść komentarza nie może naruszać praw innych stron, w szczególności praw związanych z własnością intelektualną, znakami towarowymi, wizerunkiem oraz prywatnością osób trzecich,
 4. nie należy zamieszczać kilku komentarzy naraz,
 5. w treści komentarza nie należy zamieszczać danych osobowych osób trzecich oraz wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody,
 6. w komentarzu nie należy umieszczać materiałów tekstowych, graficznych, audiowizualnych, skryptów, programów i innych utworów, na które Użytkownik nie posiada licencji lub których autor praw majątkowych nie wyraził zgody na darmową publikację.

4. Usługodawca, nie opublikuje komentarzy zawierających:

 1. treści agresywne, wulgarne, nawołujące do nienawiści, znieważające osoby, grupy, społeczności lub inne,
 2. treści, które zostały napisane w celu promocji osób trzecich, produktów, usług lub firm,
 3. linki do stron internetowych, za których treść i wiarygodność nie odpowiada Usługodawca,
 4. treści nie merytoryczne, które odbiegają treścią od tematu wpisu na blogu, którego dotyczą.

§ 6 Usługa Newsletter

1. Usługa Newsletter związana jest z przesyłaniem informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Usługa Newsletterświadczona jest przez czas nieoznaczony, nie częściej niż raz w tygodniu.

2. Użytkownik może wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowych w formie Newslettera wpisując imię, adres e-mail, zaznaczając checkbox „Wyrażam zgodę na otrzymywanie Newslettera”, oraz klikając na przycisk „Zapisz się do Newslettera”.

3. Każda wiadomość e-mail, jaka wysyłana jest w ramach usługi Newsletter zawiera dane nadawcy Newslettera, informacje handlowe związane z promowaniem towarów i usług, a także link umożliwiający rezygnację z usługi Newsletter.

4. Użytkownik może zmienić uprzednio wskazany adres e-mail, na który świadczona jest usługa Newsletter. Zmiana adresu e-mail może nastąpić poprzez wysyłanie wiadomości e-mail na adres: bok@mactronic.pl

5. Użytkownik może w każdej chwili, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów zrezygnować z usługi Newsletter. Rezygnacja z usługi Newsletter może nastąpić poprzez kliknięcie na przycisk „Wypisz się” umieszczony w stopce każdej wiadomości e-mail wysyłanej w ramach usługi Newsletter oraz przez wysłanie wiadomości e-mail na adres: bok@mactronic.pl

§ 7 Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Reklamacje związane z nieprawidłowym działaniem Strony internetowej, można zgłaszać za pośrednictwem poczty e-mail na adres: bok@mactronic.pl a także w formie pisemnej na adres: MACTRONIC GROUP sp. z o.o., ul. Stargardzka 4, 54 – 156 Wrocław.

2. W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy o podanie danych osoby dokonującej zgłoszenia, w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (e-mail), opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji, wskazanie sposobu dostarczenia odpowiedzi na reklamację (korespondencyjnie lub elektronicznie).

3. Usługodawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia jej otrzymania, przesyłając odpowiedź zgodnie z wybranym przez Użytkownika sposobem.

§ 8 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest MACTRONIC GROUP sp. z o. o. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000976373, NIP: 897-001-32-66. REGON: 931589124, adres stałego miejsca wykonywania działalności: ul. Stargardzka 4, 54 – 156 Wrocław, NIP: 897-001-32-66, REGON: 931589124.

2. Z Administratorem danych można skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: bok@mactronic.pl oraz pisemnie na adres: MACTRONIC GROUP sp. z o.o., ul. Stargardzka 4, 54 – 156 Wrocław.

3. Administrator danych oświadcza, iż posiada niezbędne systemy informatyczne i stosuje odpowiednie procedury zapewniające ochronę przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich do danych osobowych zgodnie z wymogami RODO.

4. Administrator danych przetwarza dane osobowe w następujących celach:

5. Szczegółowe zasady dotyczące ochrony danych osobowych a także informacje na temat plików cookies dostępne są w zakładce „Polityka prywatności”.

§ 9 Postanowienia końcowe

1. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na Stronie internetowej w zakładce „Regulamin”.

2. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Strony internetowej jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafiki, wzory i znaki dostępne w ramach Strony należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich, objęte są ochroną prawa autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

3. Usługodawca dokłada wszelkich starań, by zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Strony internetowej oraz możliwość korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną. Ze względu na czynniki zewnętrzne pozostające poza kontrolą Usługodawcy (np. ataki DDoS), możliwe jest jednak wystąpienie błędów oraz awarii technicznych uniemożliwiających lub ograniczających w jakikolwiek sposób funkcjonowanie Strony internetowej. Usługodawca podejmuje w takim wypadku wszelkie możliwe działania mające na celu zagwarantować ograniczenia negatywnych skutków takich zdarzeń w jak największym stopniu.

4. Usługodawca informuje Użytkowników o wszelkich błędach jak i awariach technicznych, o których mowa w pkt 3 niniejszego paragrafu oraz przewidywanym czasie ich usunięcia.

5. Poza przerwami spowodowanymi błędami jak i awariami technicznymi mogą wystąpić również inne przerwy techniczne, w czasie których Usługodawca podejmuje działania mające na celu modernizację Strony internetowej. Usługodawca informuje Użytkowników o planowanych przerwach technicznych z odpowiednim wyprzedzeniem, informując o czasie trwania planowanej przerwy technicznej.

6. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 10.08.2023 r.