Gwarancja

Dbając o wysoką jakość sprzedawanych przez nas produktów zbudowaliśmy profesjonalne Centrum Serwisowe, wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt, w którym gruntownie badamy nasze produkty przed ich wprowadzeniem na rynek.

Prowadzimy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny sprzedawanych przez nas produktów.

UWAGA! Gwarantujemy dostęp do części zamiennych oraz serwisu sprzedawanych przez nas produktów przez okres 5 lat licząc od dnia wprowadzenia przez nas danego typu produktu po raz pierwszy na rynek.

Jeśli jesteś naszym Klientem i masz problem natury technicznej z naszym produktem zapraszamy do kontaktu z naszym Centrum Serwisowym.

Centrum Serwisowe: tel. 71 351 86 53,
e-mail: serwis@mactronic.pl
Polityka gwarancyjna

Na sprzedawane przez nas produkty, marki Mactronic i Streamlight jeśli karta gwarancyjna danego produktu nie stanowi inaczej, udzielamy gwarancji na następujących zasadach:

Gwarant – MACTRONIC Group sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Stargardzka 4, 54-156 Wrocław, SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, KRS: 0000382952, NIP: 897-00-13-266, T: (+48) 71 351 86 53, F:(+48) 71 358 44 42 , e-mail:bok@mactronic.pl

1. Gwarant udziela gwarancji na sprzedawane przez siebie produkty.

2. Z tytułu gwarancji Użytkownik uzyskuje prawo do bezpłatnej naprawy produktu, o ile wada produktu została stwierdzona w okresie gwarancji. W przypadku stwierdzenia przez Gwaranta braku możliwości naprawy produktu Gwarant zastrzega sobie prawo wymiany produktu na wolny od wad lub odstąpienia od umowy i zwrotu środków.

3. Okres gwarancji na produkty wynosi 3 lata, licząc od daty zakupu produktu przez Użytkownika.

4. Warunki gwarancji nie ulegają zmianie w przypadku zmiany właściciela produktu, jednak okres gwarancji na produkt nie biegnie od początku (uprawnienia gwarancyjne zostaną przeniesione na nowego użytkownika na okres pozostający do zakończenia ważności gwarancji).

5. Gwarancja obejmuje tylko obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w produkcie w momencie jego wydania Użytkownikowi.

7. Gwarancja nie obejmuje wad produktu:

a)       wynikłych z nieprzestrzegania przez Użytkownika instrukcji obsługi produktu;

b)       wynikłych z nieodpowiedniego jego przechowywania i transportu przez Użytkownika;

c)       powstałych w następstwie zmian konstrukcyjnych produktu lub jego napraw przez Użytkownika;

d)       wynikłych z zastosowania przez Użytkownika w produkcie materiałów eksploatacyjnych niezgodnych z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi produktu.

Warunki skorzystania z gwarancji:

a)       Przedstawienie przez Użytkownika karty gwarancyjnej oraz uprawdopodobnienie okoliczności zakupu produktu (np. poprzez przedstawienie paragonu, faktury, itd.).

b)       Stosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji obsługi produktu oraz w karcie gwarancyjnej.

c)       Wykonywanie napraw gwarancyjnych produktu wyłącznie przez Gwaranta.

d)       Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Użytkownika wynikających z przepisów o rękojmi za wady produktu.

e)       Posiadanie przez produkt oznaczeń umożliwiających jego identyfikację.

Procedura zgłaszania reklamacji:

a)       W razie stwierdzenia nieprawidłowej pracy produktu, przed dokonaniem zgłoszenia reklamacyjnego należy upewnić się, czy wszystko zostało wykonane zgodnie z instrukcją obsługi.

b)       Zgłoszenie konieczności naprawy produktu z tytułu gwarancji zaleca się dokonać u Gwaranta niezwłocznie, najlepiej w terminie 7 dni od daty zauważenia wady.

Zgłoszenia można dokonać bezpośrednio u sprzedawcy albo u Gwaranta – T: (+48) 71 351 86 53, F:(+48) 71 358 44 42 , e-mail: serwis@mactronic.pl; pisemnie na adres: Mactronic Group sp. z o.o.. ul. Stargardzka 4, 54-156 Wrocław

c)       Zaleca się powstrzymanie od korzystania z wadliwego produktu.

Wykonanie obowiązków wynikających z gwarancji nastąpi w terminie 7 dni roboczych, licząc od dnia dostarczenia produktu przez Użytkownika.

Autoryzowane centrum serwisowe Streamlight

Jesteśmy Autoryzowanym Centrum Serwisowym Streamlight – na obszar Rzeczypospolitej Polskiej i Europy Środkowowschodniej – realizującym gwarancje Streamlight.

W swojej ofercie posiadamy pełną gamę oryginalnych materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych i akcesoriów Streamlight, które pozwalają nam na szybkie wykonywanie czynności serwisowych oraz sprawną obsługę reklamacji.

Uwaga! Profesjonalne latarki Streamlight objęte są bezpłatnym serwisem pogwarancyjnym Mactronic Group sp. z o.o. Niezależnie od miejsca i czasu, który upłynął od chwili zakupu, każda zakupiona w Mactronic Group sp. z o.o.  latarka Streamlight zostanie u nas bezpłatnie sprawdzona i w razie potrzeby naprawiona. Użytkownik, który zdecyduje się skorzystać z naszej oferty, zobowiązany będzie jedynie zapłacić za części zamienne oraz koszty transportu.

Mactronic jako Autoryzowane Centrum Serwisowe (ACS) produktów marki Streamlight zastrzega iż:

1. Naprawom gwarancyjnym nie podlegają produkty, które były już naprawiane/ otwierane poza ACS

2. Naprawom gwarancyjnym podlegają jedynie produkty zakupione w Mactronic Group sp. z o.o.

3. Wyłącznie Autoryzowane Centrum Serwisowe, dysponuje oryginalnymi częściami amerykańskiego producenta, których używa do napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych.

4. ACS dysponuje dedykowanymi profesjonalnymi narzędziami do napraw latarek marki Streamlight.

5. Termin naprawy gwarancyjnej nie będzie dłuższy niż 7 dni, (liczony od dnia dostarczenia produktu podlegającego reklamacji z dołączonym dowodem zakupu i kartą gwarancyjną).