Polityka prywatności

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy dokument stanowi Politykę prywatności, który określa zasady funkcjonowania strony internetowej oraz zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych.

2. W celu zapewnienia integralności i poufności danych, Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych jedynie osobom upoważnionym i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, aby wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby uprawnione.

3. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem niniejszej strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

§ 2 Administrator danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest MACTRONIC GROUP sp. z o. o. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000976373, NIP: 897-001-32-66. REGON: 931589124, adres stałego miejsca wykonywania działalności: ul. Stargardzka 4, 54 – 156 Wrocław, NIP: 897-001-32-66, REGON: 931589124.

2. Z Administratorem danych można skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: bok@mactronic.pl oraz pisemnie na adres: MACTRONIC GROUP sp. z o.o., ul. Stargardzka 4, 54 – 156 Wrocław.

§ 3 Cele, podstawa prawna oraz okres retencji danych

1. Cele, podstawy prawne i okres retencji danych osobowych:

 1. w celu realizacji usługi Newsletter, na podstawie zgody osoby (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO), do czasu wycofania wyrażonej zgody,
 2. w celu rozpatrywania reklamacji z tytułu usług świadczonych drogą elektroniczną (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), przez czas niezbędny do rozpatrzenia reklamacji, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń,
 3. w celu obsługi zapytań kierowanych za pośrednictwem formularza kontaktowego, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora polegający na udzieleniu odpowiedzi na zapytania kierowane za pośrednictwem formularza (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez czas trwania korespondencji, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń,
 4. w związku z prowadzeniem profilu w mediach społecznościowych Facebook, Instagram, YouTube w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu usług, a także w celu komunikacji z Uczestnikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników odwiedzających profile Administratora jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 5. w celu zamieszczania komentarzy pod wpisami na blogu, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zatwierdzeniu dodawanych przez Użytkowników komentarzy i ich publikowaniu, przez okres wyświetlania komentarzy,
 6. w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.

2. Administrator danych może przetwarzać następujące dane osobowe:

 1. w celu realizacji usługi Newsletter przetwarzany jest adres e-mail,
 2. w celu rozpatrywania reklamacji z tytułu usług świadczonych drogą elektroniczną, przetwarzane są takie dane jak: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail,
 3. w celu realizacji usługi formularza kontaktowego przetwarzany jest adres e-mail,
 4. w celu zamieszczania komentarzy, przetwarzany jest adres e-mail, imię.
 5. w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, przetwarzane jest imię, nazwisko, adres korespondencyjny, nr telefonu, adres e-mail, imię.

§ 4 Odbiorcy danych

Administrator ujawnia dane osobowe Użytkowników wyłącznie podmiotom przetwarzającym na mocy zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu realizacji usług na rzecz administratora, w szczególności podmiotom świadczącym pomoc techniczną dla Strony internetowej, podmiotom świadczącym usługę hostingu, a także usług prawnych.

§ 5 Prawa osób, których dane dotyczą

1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

 1. dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
 2. do otrzymywania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO),
 3. do sprostowania (art. 16 RODO),
 4. do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO),
 5. do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO) – żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy:
 6. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
 7. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,
 8. Administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 9. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą,
 10. do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła Administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO),
 11. do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania (art. 21 RODO),
 12. do cofnięcia zgody w dowolnym momencie i bez podawania przyczyny w przypadku, gdy dana osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

2. W celu skorzystania z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się z Administratorem danych i poinformować go, z którego prawa oraz w jakim zakresie chce skorzystać. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych można złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej: bok@mactronic.pl lub pisemnie na adres: MACTRONIC GROUP sp. z o.o., ul. Stargardzka 4, 54 – 156 Wrocław.

3. Jeżeli po otrzymaniu wniosku, Administrator danych nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osobę składającą wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, Administrator zwróci się do osoby składającej wniosek o udzielenie dodatkowych informacji.

4. Odpowiedź na zgłoszenie zostanie udzielona w ciągu miesiąca od dnia jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje osobę składającą wniosek o przyczynach takiego przedłużenia.  Odpowiedź zostanie udzielona na adres e-mail, z którego został wysłany wniosek, a w przypadku wniosków przesłanych w formie pisemnej, odpowiedź zostanie przesłana listem poleconym na adres wskazany przez osobę składającą wniosek, o ile z treści wniosku nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail.

§ 6 Prawo wniesienia skargi do Organu nadzorczego

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Kontakt z Prezesem Urzędu Ochrony danych Osobowych możliwy jest:

 1. listownie: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
 2. przez elektroniczną skrzynkę dostępną na stronie internetowej: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt
 3. telefonicznie (Infolinia Urzędu): 606 950 000.

§ 7 Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, w związku z usługami świadczonymi za pośrednictwem niniejszej Strony internetowej, z tym zastrzeżeniem, iż niepodanie określonych w formularzach danych uniemożliwi realizację usług.

§ 8 Przekazywanie danych do Państw trzecich

(spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego)

Administrator danych korzystający z narzędzi wspierających jego bieżącą działalność, udostępnianych przykładowo przez firmę Google, może przekazywać dane osobowe do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym podmiot z nim współpracujący utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania danych osobowych przy współpracy z Administratorem danych. W takiej sytuacji stosuje są mechanizmy zgodności przewidziane w RODO, w tym standardowe klauzule umowne określone przez Komisję Unii Europejskiej.

Polityka cookies

§ 1 Pliki Cookies

1. Strona internetowa wykorzystuje mechanizm działania plików cookies. Pliki cookies są to małe pliki tekstowe, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie, tablecie) podczas przeglądania Strony internetowej i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia ze Stroną internetową z urządzenia (np. komputera, telefonu, tabletu), na którym zostały zapisane. Pliki te mają na celu zapewnić prawidłowe działanie Strony.

2. Każda osoba odwiedzająca Stronę internetową, ma możliwość wyboru zakresu stosowania technologii plików cookies, a następnie wyrażenia stosownej zgody. W zależności od wybranego zakresu stosowania mechanizmu plików cookies, za jej pośrednictwem mogą być zbierane dane o osobie odwiedzającej, np. w jaki sposób korzysta ze Strony internetowej.

3. Pliki cookies wykorzystywane przez Stronę internetową nie są szkodliwe ani dla osoby odwiedzającej ani dla urządzenia końcowego wykorzystywanego przez osobę odwiedzającą.

§ 2 Rodzaje wykorzystywanych Plików Cookies

1. Strona internetowa wykorzystuje dwa typy plików cookies:

 1. cookies sesyjne – są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika,
 2. cookies trwałe – są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

2. Poniżej następujące rodzaje plików cookies:

Pliki cookies niezbędne (5) –są konieczne dofunkcjonowania strony internetowej, tj. przeglądania oferty. Strona nie może funkcjonować poprawnie bez tych plików cookies.

Nazwa CookiesDostawcaTypData ważności
SRVGROUPmactronic.plHTTPSesyjny
SRVGROUPwp-mactronic.dc3.dih.plHTTPSesyjny
wc_cart_createdmactronic.plHTMLSesyjny
wc_cart_hash_#mactronic.plHTMLStały
wc_fragments_#mactronic.plHTMLSesyjny

Pliki cookies preferencyjne (1)

Nazwa CookiesDostawcaTypData ważności
pll_languagemactronic.plHTTP1 rok

Pliki cookies statystyczne (3) –pomagają Administratorowi zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy zachowują się na Stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje.

Nazwa CookiesDostawcaTypData ważności
g.gifpixel.wp.comPIXELSesyjny
tk_rlmactronic.plHTTPSesyjny
tk_romactronic.plHTTPSesyjny

Pliki cookies marketingowe (4) – stosowane w celu śledzenia Użytkowników na Stronie internetowej. Celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych Użytkowników i tym samym bardziej cenne dla wydawców i reklamodawców strony trzeciej.

Nazwa CookiesDostawcaTypData ważności
tk_lrmactronic.plHTTP1 rok
tk_ormactronic.plHTTP5 lat
tk_r3dgoogle.comHTTP3 dni
tk_tcmactronic.plHTTPSesyjny

§ 3 Narzędzia społecznościowe

Strona internetowa używa wtyczki społecznościowe serwisów społecznościowych, co powoduje, iż w urządzeniu Użytkownika mogą być umieszczone pliki cookies pochodzące od innych podmiotów takich jak: Facebook, YouTube, Instagram. Poniżej szczegóły:

 1. Facebook –używamy przycisku Facebook Like, aby zintegrować naszą Stronę internetową z naszą stroną na Facebook’u. Powoduje to, że niektóre pliki cookie zostaną utworzone przez Facebook, które wykrywają liczbę „lubię” i czy jesteś zalogowany na Facebook, czy nie. Prosimy o zapoznanie z Polityką prywatności Facebook,
 2. YouTube –możemy osadzać na Stronie internetowej pliki wideo, które są hostowane w serwisie zewnętrznym (YouTube), z wykorzystaniem rozszerzonego trybu prywatności YouTube. Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie YouTube, YouTube może zapisać pliki cookie w komputerze Użytkownika dopiero wówczas, gdy Użytkownik uruchomi odtwarzacz wideo YouTube. Ponadto, na potrzeby odtwarzana osadzonych plików wideo w ramach tego trybu prywatności, YouTube nie będzie przechowywać informacji pozwalających na identyfikację osobową użytkownika. W związku z tym, że te pliki cookie są zapisywane przez YouTube, nie sprawujemy bezpośredniej kontroli nad ich wykorzystaniem. Szczegółowe informacje na temat plików cookies dostępne są w Polityce prywatności YouTube,
 3. Instagram –jest serwisem społecznościowym oferowanym przez Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland. Szczegółowe informacje na temat plików cookies dostępne są w Polityce prywatności Instagram.

§ 4 Zarządzanie Plikami Cookies

1. Mechanizm działania plików cookies można zmienić zarządzając zakresem stosowania technologii plików cookies oraz wyrażoną zgodą w ramach ustawień na Stronie internetowej (w zależności od narzędzi wprowadzonych przez Administratora lub poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej). W przypadku korzystania z ustawień przeglądarki internetowej, sposób usunięcia plików cookies różni się w zależności od używanej przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje na temat możliwości i sposobów obsługi plików cookies dostępne są w przeglądarkach internetowych w dziale pomocy danej przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik. Niemniej jednak, gdyby wykorzystywanie plików cookies było dla osoby odwiedzającej Stronę internetową z jakiegokolwiek powodu niekomfortowe, Administrator przypomina, iż można zrezygnować z plików cookies oraz uniemożliwić przeglądarce internetowej ich zapisywanie.

2. Podczas pierwszej wizyty na Stronie internetowej https://mactronic.pl/pl/ można skonfigurować swoje preferencje dotyczące plików cookies klikając na przycisk „Zmień ustawienia”, znajdujący się na banerze, zawierającym informacje na temat plików cookies. Po kliknięciu na przycisk „Zmień ustawienia” nastąpi przekierowanie na stronę, gdzie będzie możliwe skonfigurowanie swoich osobistych preferencji.

3. W przypadku plików cookies, których celem jest ułatwienie lub usprawnienie korzystania ze Strony internetowej, ograniczenie ich stosowania na danym urządzeniu może mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie Strony internetowej. Przykładowo w niektórych przypadkach może to zdecydowanie utrudnić korzystanie ze Strony internetowej.